Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych

 Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych jest podstawowym obowiązkiem Brzost sp. z o.o.. W związku z tym dokładamy wszelkich starań i nie szczędzimy środków by przetwarzać Twoje dane w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jedną z podstawowych zasad RODO jest przejrzystość. Dlatego przygotowaliśmy niniejszy dokument, za pomocą którego chcemy Cię poinformować, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy Twoje dane osobowe podczas kontaktu z nami oraz w związku z naszymi produktami i usługami świadczonymi poprzez naszą stronę internetową lub w ramach aplikacji zainstalowanych na urządzeniach przenośnych.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania niniejszej Polityki prywatności w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w przepisach prawa. W przypadku zmiany poinformujemy Cię o tym i umieścimy na naszej stronie internetowej/udostępnimy w ramach aplikacji  zmodyfikowaną wersję Polityki prywatności. 

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

 Administratorem danych osobowych jest Brzost sp. z o.o., ulica Żeromskiego 4, 37-300 Leżajsk, Nr KRS: 0000164946, NIP: 8161568603, REGON: 691751604, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego będąca operatorem internetowej platformy handlowej: dostępnej pod adresem www.sklep.brzost.pl

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

 Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, dlatego Ty kontrolujesz i decydujesz, jakie informacje chcesz nam przekazać. Otrzymujemy od Ciebie następujące informacje:

• Kiedy tworzysz konto w naszym sklepie internetowym przesyłasz nam swój adres e-mail, imię i nazwisko;

• Po utworzeniu konta, możesz dodać dodatkowe informacje do swojej osobistej strony pseudonim, płeć, numer telefonu komórkowego, alternatywny nr. telefonu, data urodzenia, adres dostawy, alternatywny adres dostawy;

• Składając zamówienie, podajesz nam informacje takie jak: zamawiany produkt, adres dostawy, dane do faktury, forma płatności, numer telefonu do kontaktu.

Na naszej stronie internetowej możemy przechowywać i zbierać informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii zgodnie z Polityką plików cookie.

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych wrażliwych, zwanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych szczególnymi kategoriami danych osobowych. Nie chcemy również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat. 

 Jakie są cele i podstawy przetwarzania?

 Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. Jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

• Tworzenia i zarządzania kontem w ramach obsługi klienta w naszym sklepie internetowym

• Przetwarzania zamówień, w tym obsługi, weryfikacji, wysyłki towarów i wystawiania faktur;

• Obsługi anulacji zamówień i rozwiązywania kwestii związanych z zamówieniami, z zakupionymi towarami lub usługami; 

• Zwrotu towarów zgodnie z przepisami prawa;

• Zwrotu wartości towarów zgodnie z przepisami prawa;

• Udzielania finansowania za pośrednictwem rat przez Santander Bank

• Świadczenia usług wsparcia, w tym udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące zamówień lub towarów

Przetwarzanie Twoich danych osobowych do tych celów jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy między Brzost sp. z o.o. a Tobą. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych  i rachunkowych.

 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 Z zasady przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki masz konto na www.sklep.brzost.pl. W dowolnym momencie możesz zażądać od nas usunięcia informacji lub zamknięcia konta, a my odpowiemy na takie żądanie, z zastrzeżeniem zachowania pewnych informacji, również po zamknięciu konta, w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych. 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 Możemy przekazać lub udostępnić niektóre z Twoich danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

• dostawcom usług kurierskich;
• dostawcom usług informatycznych;
• dostawcom usług płatniczych/bankowych;
• towarzystwom ubezpieczeniowym;
Jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub jest to niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów, możemy ujawnić dane osobowe organom władzy publicznym. Zapewniamy, że dostęp osób trzecich – prywatnych osób prawnych – do Twoich danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i poufności informacji, na podstawie zawartych z nimi umów.


Do których krajów przekazujemy Twoje dane osobowe?

 Obecnie przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w Polsce.

Zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia niektórych danych osobowych podmiotom znajdujących się w Unii Europejskiej lub poza Unią, w tym w krajach, których Komisja Europejska nie uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Podejmujemy niezbędne kroki, aby zagwarantować, że międzynarodowy transfer danych osobowych odbywa się w bezpiecznych warunkach, tak, aby Twoje prawa i interesy były zawsze chronione. Transfery do usługodawców i innych osób trzecich będą zawsze chronione przez zobowiązania umowne oraz, w stosownych przypadkach, także przez inne gwarancje, takie jak standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską lub systemy certyfikacji takie jak EU-US Privacy Shield.  

Jak chronimy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z normami branżowymi.. Pomimo podejmowanych kroków w celu ochrony Twoich danych osobowych, pragniemy zauważyć, że przekazywanie informacji przez Internet ogólnie lub za pośrednictwem innych sieci publicznych nie jest całkowicie bezpieczne i wiąże się z ryzykiem, że dane mogą być widoczne i wykorzystane przez nieuprawnione osoby trzecie. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za luki w zabezpieczeniach systemów, na które nie mamy wpływu.  

Jakie są Twoje Prawa?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przyznaje szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz żądać dostępu do swoich danych, poprawienia błędów w naszych plikach lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru lub do sądu. Możesz również skorzystać  z prawa do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych oraz do ich przenoszenia.
Więcej informacji na temat każdego z tych praw znajdziesz poniżej.

W celu skorzystania z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień, zwróć uwagę na poniższe:
Tożsamość. Poważnie traktujemy poufność wszystkich zapisów zawierających dane osobowe. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji Twojej tożsamości, prosząc o dodatkowe informacje, mające na celu jej potwierdzenie.

Opłaty. Nie będziemy pobierać opłaty za korzystanie z jakichkolwiek praw w odniesieniu do danych osobowych, chyba że Twój wniosek o dostęp do informacji będzie bezpodstawny, wielokrotnie powtarzany lub nadmierny. W takim przypadku możemy Cię obciążyć stosowną opłatą uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań. Będziemy Cię informować o opłatach przed rozpatrzeniem Twojej prośby.

Czas odpowiedzi. Odpowiemy na wnioski w terminie miesiąca, chyba że kwestia jest bardzo skomplikowana lub jeśli rozpatrujemy kilka Twoich wniosków, wtedy odpowiemy na nie w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące. Powiadomimy Cię, jeśli będziemy potrzebować więcej niż miesiąc. Możemy poprosić Cię o przekazanie dodatkowych informacji odnośnie Twojego wniosku. To pomoże nam pracować szybciej i skrócić czas odpowiedzi na Twój wniosek.

Prawa osób trzecich. Nie jesteśmy zobowiązani do rozpatrywana wniosku, jeżeli ma on negatywny wpływ na prawa i wolności osób trzecich, których dane dotyczą.  

Twoje prawa:

1. Dostęp

Możesz wystąpić do nas:
• o potwierdzenie, że przetwarzamy Twoje dane osobowe,
• o udostępnienie kopii tych danych,
• o przekazanie Tobie innych informacji dotyczących Twoich danych osobowych, takich jak dane osobowe, które posiadamy, jak je wykorzystujemy, komu je udostępniamy, czy przekazujemy je za granicę i jak je chronimy, jak długo przechowujemy, jakie przysługują Ci prawa do złożenia skargi, gdzie uzyskaliśmy Twoje dane, w zakresie, w jakim informacje te nie zostały jeszcze przekazane Tobie w drodze niniejszego zawiadomienia. 

2. Sprostowanie

Możesz poprosić nas o sprostowanie danych osobowych gdy Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne. Możemy chcieć zweryfikować dokładność danych przed ich poprawą. 

3. Usuwanie danych

Możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych w następujących przypadkach:
• nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; lub
• wycofałeś/-aś swoją zgodę (jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody); lub
• korzystasz z prawa sprzeciwu; lub
• dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem; lub
• występuje w tym zakresie zobowiązanie prawne.
Nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia prośby o usunięcie danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie jest konieczne:
• w celu wykonania zobowiązania prawnego; lub
• w celu wniesienia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego. 

4. Ograniczenie przetwarzania danych

Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, ale tylko jeśli:
• ich poprawność jest kwestionowana (zob. punkt dotyczący “Sprostowania”), abyśmy mogli ją zweryfikować; lub
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie życzysz sobie, aby dane te zostały usunięte; lub
• nie są już one potrzebne do celów, dla których były zbierane, ale nadal są nam potrzebne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych; lub
• skorzystałeś z prawa do sprzeciwu i oczekujesz na sprawdzenie istotnych przyczyn.

Możemy nadal korzystać z Twoich danych osobowych w wyniku wniosku o ograniczenie, jeżeli:
• mamy Twoją zgodę; lub
• w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń przed sądem; lub
• w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. 

5. Przenoszenia danych osobowych

Możesz poprosić nas o dostarczenie Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub możesz poprosić o „przeniesienie” ich bezpośrednio do innego administratora danych, ale tylko wtedy, gdy
• przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą lub na podstawie zawartej z Toba umowy; oraz
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

6. Sprzeciw

Możesz w dowolnym momencie, ze względów związanych z Twoją sytuacją, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, którego podstawą prawną są „nasze uzasadnione interesy”, jeżeli uznasz, że Twoje podstawowe prawa i wolności przewyższają nasze uzasadnione interesy.

Możesz również w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego (w tym tworzeniu profili) bez podania przyczyny, w którym to przypadku jak najszybciej zaprzestaniemy przetwarzania tych danych. 

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Możesz ubiegać się o to, aby nie być podmiotem decyzji opartych wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych, ale tylko wtedy, gdy podjęta decyzja:
• wywołuje skutki prawne wobec Ciebie; lub
• ma na Ciebie istotny wpływ.

Prawo to nie ma zastosowania, jeśli decyzja:
• jest nam niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy z Tobą; lub
• jest dopuszczona przez prawo i istnieją odpowiednie gwarancje Twoich praw i wolności; lub
• jest oparta na Twojej wyraźnej zgodzie. 

8. Skargi

Masz prawo do składania skarg do organu nadzorującego w sprawie sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Bez uszczerbku dla przysługującego Tobie prawa do kontaktowania się z organem nadzorczym w dowolnym momencie, prosimy o kontakt z nami z wyprzedzeniem, a my obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie kwestie polubownie.  

Produkt dnia
DIEGO 1 białe (107) tk 017
DIEGO 1 białe (107) tk 017

346,95 zł

szt.
FOTEL DREWNIANY IVO
FOTEL DREWNIANY IVO

716,85 zł

szt.
EMMA
EMMA

693,22 zł

szt.
NOGA MEBLOWA DO STOŁU
NOGA MEBLOWA DO STOŁU

27,00 zł

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl