Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych

 Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych jest podstawowym obowiązkiem Brzost sp. z o.o.. W związku z tym dokładamy wszelkich starań i nie szczędzimy środków by przetwarzać Twoje dane w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jedną z podstawowych zasad RODO jest przejrzystość. Dlatego przygotowaliśmy niniejszy dokument, za pomocą którego chcemy Cię poinformować, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy Twoje dane osobowe podczas kontaktu z nami oraz w związku z naszymi produktami i usługami świadczonymi poprzez naszą stronę internetową lub w ramach aplikacji zainstalowanych na urządzeniach przenośnych.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania niniejszej Polityki prywatności w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w przepisach prawa. W przypadku zmiany poinformujemy Cię o tym i umieścimy na naszej stronie internetowej/udostępnimy w ramach aplikacji  zmodyfikowaną wersję Polityki prywatności. 

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

 Administratorem danych osobowych jest Brzost sp. z o.o., ulica Żeromskiego 4, 37-300 Leżajsk, Nr KRS: 0000164946, NIP: 8161568603, REGON: 691751604, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego będąca operatorem internetowej platformy handlowej: dostępnej pod adresem www.sklep.brzost.pl

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

 Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, dlatego Ty kontrolujesz i decydujesz, jakie informacje chcesz nam przekazać. Otrzymujemy od Ciebie następujące informacje:

• Kiedy tworzysz konto w naszym sklepie internetowym przesyłasz nam swój adres e-mail, imię i nazwisko;

• Po utworzeniu konta, możesz dodać dodatkowe informacje do swojej osobistej strony pseudonim, płeć, numer telefonu komórkowego, alternatywny nr. telefonu, data urodzenia, adres dostawy, alternatywny adres dostawy;

• Składając zamówienie, podajesz nam informacje takie jak: zamawiany produkt, adres dostawy, dane do faktury, forma płatności, numer telefonu do kontaktu.

Na naszej stronie internetowej możemy przechowywać i zbierać informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii zgodnie z Polityką plików cookie.

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych wrażliwych, zwanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych szczególnymi kategoriami danych osobowych. Nie chcemy również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat. 

 Jakie są cele i podstawy przetwarzania?

 Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. Jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

• Tworzenia i zarządzania kontem w ramach obsługi klienta w naszym sklepie internetowym

• Przetwarzania zamówień, w tym obsługi, weryfikacji, wysyłki towarów i wystawiania faktur;

• Obsługi anulacji zamówień i rozwiązywania kwestii związanych z zamówieniami, z zakupionymi towarami lub usługami; 

• Zwrotu towarów zgodnie z przepisami prawa;

• Zwrotu wartości towarów zgodnie z przepisami prawa;

• Udzielania finansowania za pośrednictwem rat przez Santander Bank

• Świadczenia usług wsparcia, w tym udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące zamówień lub towarów

Przetwarzanie Twoich danych osobowych do tych celów jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy między Brzost sp. z o.o. a Tobą. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych  i rachunkowych.

 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 Z zasady przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki masz konto na www.sklep.brzost.pl. W dowolnym momencie możesz zażądać od nas usunięcia informacji lub zamknięcia konta, a my odpowiemy na takie żądanie, z zastrzeżeniem zachowania pewnych informacji, również po zamknięciu konta, w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych. 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 Możemy przekazać lub udostępnić niektóre z Twoich danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

• dostawcom usług kurierskich;
• dostawcom usług informatycznych;
• dostawcom usług płatniczych/bankowych;
• towarzystwom ubezpieczeniowym;
Jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub jest to niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów, możemy ujawnić dane osobowe organom władzy publicznym. Zapewniamy, że dostęp osób trzecich – prywatnych osób prawnych – do Twoich danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i poufności informacji, na podstawie zawartych z nimi umów.


Do których krajów przekazujemy Twoje dane osobowe?

 Obecnie przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w Polsce.

Zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia niektórych danych osobowych podmiotom znajdujących się w Unii Europejskiej lub poza Unią, w tym w krajach, których Komisja Europejska nie uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Podejmujemy niezbędne kroki, aby zagwarantować, że międzynarodowy transfer danych osobowych odbywa się w bezpiecznych warunkach, tak, aby Twoje prawa i interesy były zawsze chronione. Transfery do usługodawców i innych osób trzecich będą zawsze chronione przez zobowiązania umowne oraz, w stosownych przypadkach, także przez inne gwarancje, takie jak standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską lub systemy certyfikacji takie jak EU-US Privacy Shield.  

Jak chronimy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z normami branżowymi.. Pomimo podejmowanych kroków w celu ochrony Twoich danych osobowych, pragniemy zauważyć, że przekazywanie informacji przez Internet ogólnie lub za pośrednictwem innych sieci publicznych nie jest całkowicie bezpieczne i wiąże się z ryzykiem, że dane mogą być widoczne i wykorzystane przez nieuprawnione osoby trzecie. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za luki w zabezpieczeniach systemów, na które nie mamy wpływu.  

Jakie są Twoje Prawa?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przyznaje szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz żądać dostępu do swoich danych, poprawienia błędów w naszych plikach lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru lub do sądu. Możesz również skorzystać  z prawa do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych oraz do ich przenoszenia.
Więcej informacji na temat każdego z tych praw znajdziesz poniżej.

W celu skorzystania z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień, zwróć uwagę na poniższe:
Tożsamość. Poważnie traktujemy poufność wszystkich zapisów zawierających dane osobowe. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji Twojej tożsamości, prosząc o dodatkowe informacje, mające na celu jej potwierdzenie.

Opłaty. Nie będziemy pobierać opłaty za korzystanie z jakichkolwiek praw w odniesieniu do danych osobowych, chyba że Twój wniosek o dostęp do informacji będzie bezpodstawny, wielokrotnie powtarzany lub nadmierny. W takim przypadku możemy Cię obciążyć stosowną opłatą uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań. Będziemy Cię informować o opłatach przed rozpatrzeniem Twojej prośby.

Czas odpowiedzi. Odpowiemy na wnioski w terminie miesiąca, chyba że kwestia jest bardzo skomplikowana lub jeśli rozpatrujemy kilka Twoich wniosków, wtedy odpowiemy na nie w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące. Powiadomimy Cię, jeśli będziemy potrzebować więcej niż miesiąc. Możemy poprosić Cię o przekazanie dodatkowych informacji odnośnie Twojego wniosku. To pomoże nam pracować szybciej i skrócić czas odpowiedzi na Twój wniosek.

Prawa osób trzecich. Nie jesteśmy zobowiązani do rozpatrywana wniosku, jeżeli ma on negatywny wpływ na prawa i wolności osób trzecich, których dane dotyczą.  

Twoje prawa:

1. Dostęp

Możesz wystąpić do nas:
• o potwierdzenie, że przetwarzamy Twoje dane osobowe,
• o udostępnienie kopii tych danych,
• o przekazanie Tobie innych informacji dotyczących Twoich danych osobowych, takich jak dane osobowe, które posiadamy, jak je wykorzystujemy, komu je udostępniamy, czy przekazujemy je za granicę i jak je chronimy, jak długo przechowujemy, jakie przysługują Ci prawa do złożenia skargi, gdzie uzyskaliśmy Twoje dane, w zakresie, w jakim informacje te nie zostały jeszcze przekazane Tobie w drodze niniejszego zawiadomienia. 

2. Sprostowanie

Możesz poprosić nas o sprostowanie danych osobowych gdy Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne. Możemy chcieć zweryfikować dokładność danych przed ich poprawą. 

3. Usuwanie danych

Możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych w następujących przypadkach:
• nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; lub
• wycofałeś/-aś swoją zgodę (jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody); lub
• korzystasz z prawa sprzeciwu; lub
• dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem; lub
• występuje w tym zakresie zobowiązanie prawne.
Nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia prośby o usunięcie danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie jest konieczne:
• w celu wykonania zobowiązania prawnego; lub
• w celu wniesienia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego. 

4. Ograniczenie przetwarzania danych

Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, ale tylko jeśli:
• ich poprawność jest kwestionowana (zob. punkt dotyczący “Sprostowania”), abyśmy mogli ją zweryfikować; lub
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie życzysz sobie, aby dane te zostały usunięte; lub
• nie są już one potrzebne do celów, dla których były zbierane, ale nadal są nam potrzebne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych; lub
• skorzystałeś z prawa do sprzeciwu i oczekujesz na sprawdzenie istotnych przyczyn.

Możemy nadal korzystać z Twoich danych osobowych w wyniku wniosku o ograniczenie, jeżeli:
• mamy Twoją zgodę; lub
• w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń przed sądem; lub
• w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. 

5. Przenoszenia danych osobowych

Możesz poprosić nas o dostarczenie Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub możesz poprosić o „przeniesienie” ich bezpośrednio do innego administratora danych, ale tylko wtedy, gdy
• przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą lub na podstawie zawartej z Toba umowy; oraz
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

6. Sprzeciw

Możesz w dowolnym momencie, ze względów związanych z Twoją sytuacją, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, którego podstawą prawną są „nasze uzasadnione interesy”, jeżeli uznasz, że Twoje podstawowe prawa i wolności przewyższają nasze uzasadnione interesy.

Możesz również w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego (w tym tworzeniu profili) bez podania przyczyny, w którym to przypadku jak najszybciej zaprzestaniemy przetwarzania tych danych. 

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Możesz ubiegać się o to, aby nie być podmiotem decyzji opartych wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych, ale tylko wtedy, gdy podjęta decyzja:
• wywołuje skutki prawne wobec Ciebie; lub
• ma na Ciebie istotny wpływ.

Prawo to nie ma zastosowania, jeśli decyzja:
• jest nam niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy z Tobą; lub
• jest dopuszczona przez prawo i istnieją odpowiednie gwarancje Twoich praw i wolności; lub
• jest oparta na Twojej wyraźnej zgodzie. 

8. Skargi

Masz prawo do składania skarg do organu nadzorującego w sprawie sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Bez uszczerbku dla przysługującego Tobie prawa do kontaktowania się z organem nadzorczym w dowolnym momencie, prosimy o kontakt z nami z wyprzedzeniem, a my obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie kwestie polubownie.  

Produkt dnia
EMMA
EMMA

513,50 zł

szt.
DIEGO 1 białe (107) tk 017
DIEGO 1 białe (107) tk 017

346,95 zł

szt.
FOTEL DREWNIANY IVO
FOTEL DREWNIANY IVO

716,85 zł

szt.
NOGA MEBLOWA DO STOŁU
NOGA MEBLOWA DO STOŁU

27,00 zł

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl